Privacy verklaring AVG

Wie zijn wij

Xilion B.V., gevestigd aan De Vlei 24, 1852KE Heiloo, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reikwijdte van de privacyverklaring zijn de websites
http://www.xilion.eu, http://www.xilion.org, http://www.xilion.nl en het Microsoft Azure cloud platform.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xilion verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze websites en toepassingen geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Uw gegevens op een formulier zijn uitsluitend bedoeld om contact met Xilion te leggen. Ook gebruiken we geen social media plugins, cookies, pixels en trackers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van alle websitebezoeken worden IP-adressen geregistreerd om te weten of de website doeltreffend is.
De websites verzamelen geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@xilion.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xilion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het nemen van een abonnement op de Xilion software;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de software van Xilion;
 • Eventueel identificatie gegevens door middel van sms bevestiging of creditcard identificatie of kopie identiteitsbewijs of andere identificatie technieken;
 • Xilion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Xilion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xilion) tussen zit.

Xilion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Azure Cloud als hostplatform;
 • RDS-client-apps om de software van Xilion op het eigen apparaat te kunnen bedienen;
 • B2B B2C Market Explorer software van Xilion, welke geen cookies of trackers bevat die registreren wat U aan het doen bent;
 • MS Office 365 ProPlus voor het zelf bewerken en verwerken van de B2B en B2C Market Explorer resultaten;
 • beveiligings software tegen hacken, phishing enz.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xilion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia en adresgegevens op administratie en bankafschriften, 7 jaar vanwege wettelijk bewaartermijn fiscus;
 • Identificatie, 7 jaar vanwege verantwoording naar belastingdienst en Overheidsorganen;
 • IP-adressen van websitebezoeken, 28 dagen, omdat de gegevens zijn waarde hebben verloren voor het doel waarvoor zij zijn geregistreerd.
Delen van persoonsgegevens met derden

Xilion verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xilion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Xilion kan wel om identificatie vooraf verzoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xilion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@xilion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Xilion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xilion neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice support@xilion.nl of via info@xilion.nl